Menu

15.01.2020

Wedstrijdreglement

Artikel 1
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Proud Mary, BVBA Admiraal, met ondernemingsnummer BE 0838.936.766.

Artikel 2
Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd voor zover tijdig (binnen de termijn zoals voorzien in artikel 11) online een volledig inschrijvingsformulier werd ingevuld. De vaste en tijdelijke medewerkers van de organisatoren, alsook hun familieleden, mogen niet deelnemen. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd.

Artikel 3
Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer huidig reglement onvoorwaardelijk, evenals elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren.

Artikel 4
Er kan enkel individueel ingeschreven worden. Een deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen. Bij meerdere inzendingen wordt enkel de eerste inzending weerhouden.

Artikel 5
Je persoonlijke gegevens moeten juist en waar zijn. Dat betekent dat je niet mag meespelen met de gegevens (naam noch adres) van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat je gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam die niet de jouwe is, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar op basis van alle correcte en tijdige inzendingen.

Artikel 6
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 7
Voor een periode noodzakelijk om de hierna vermelde doeleinden te bereiken, zullen de persoonsgegevens van de deelnemers zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de organiserende partners wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers op de hoogte te houden, en voor direct marketing. De verwerking van de gegevens is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de gerechtvaardigde belangen van de organisatoren. De verwerking gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken deelnemers door inschrijving. De deelnemers kunnen zich dienaangaande ten allen tijde beroepen op de rechten zoals vermeld in artikel 15 tot en met artikel 22 van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deelnemers beschikken bijgevolg onder meer en in het bijzonder over:

  • Een recht van inzage in de eigen persoonsgegevens;
  • Een recht op rectificatie en uitwissing van de gegevens;
  • Een recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens;
  • Een recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
  • Een recht op bezwaar;

Artikel 8
Deelname aan de wedstrijd op www.proudmary.be/lofband-2020 impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 9
De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. De organisatoren behouden zich tevens ook het recht om de dagindeling van de lofband concerten naar eigen planning op te stellen. Wij doen ons best om zo goed en efficiënt mogelijk met elke hoofdwinnaar een tijdstip tijdens de dag af te spreken. Als de dagplanning werd opgesteld en voor 1 hoofdwinnaar niet mogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best dit alsnog in te plannen. Indien onmogelijk, behouden wij ons het recht om een andere hoofdwinnaar, die wel op het bepaald tijdstip vrij te maken is, uit te kiezen. 

Artikel 10
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. 

Artikel 12
De wedstrijd loopt online van 15/01/2020 tot maandag 24/02/2020. Uit alle deelnemers van de wedstrijd worden er 5 hoofdwinnaars aangeduid. 

Artikel 13
Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden automatisch door het inschrijvingsformulier geweigerd.

Artikel 14
De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd vanaf maandag 24 februari 2020. De overige deelnemers, die niet tot de 5 hoofdwinnaars behoren, worden in de loop van de volgende dagen gecontacteerd per mail. De hoofdwinnaars kunnen geen voorwerp van betwisting zijn.

Artikel 15
Proud Mary heeft een gerechtvaardigd belang om de naam en voorkomen van de 5 hoofdwinnaars te publiceren en gebruiken na afloop van deze wedstrijd. Om privacyredenen geven we mee dat tijdens het concert van de lofband mogelijks beeldmateriaal wordt gecreëerd - in de vorm van foto en/of film - dat nadien via de Proud Mary-mediakanalen kan worden gebruikt. Via jouw inschrijving geef je dan ook automatisch toestemming aan Proud Mary tot opname, publicatie en verder gebruik van dit beeldmateriaal. 

Artikel 16
De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en de finale en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website www.jumpforjobs.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Artikel 17
In geval van geschillen zal het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.

CONTACT

bel ons 0497 55 15 09 of 051 80 77 90

mail ons tina@proudmary.be

Of kom langs

Je kan Proud Mary vinden in de Sint Petrus en Paulusstraat 61. Sla je afrit 7 Haven af, dan neem je de Mandellaan, rij je de spoorweg over richting Rumbeke en kom je erop uit. Heb je afrit 6 genomen, Roeselare-Rumbeke dan rij je via de N36, de Oekensestraat in, langs de markt van Rumbeke de Sint Petrus en Paulusstraat in. Wij zitten op de hoek.

Sint Petrus en Paulusstraat 61
8800 Roeselare

Facturatiegegevens

bvba Admiraal - Proud Mary - Sint Petrus en Paulusstraat 61 - 8800 Roeselare
BE 0838.936.766 - IBAN BE 89 00 16 5020 1685 - BIC GEBA BE BB

Sluiten